Alevilik, Muhammed Ali yoludur

429

Aleviliğin tanımı
Alevilik: Allah Muhammed Ali kutsallığını kalbinde taşıyan, Hz.Ali’nin adeletinden ayrılmayan, temelinde insan sevgisi bulunan, her dine, mezhebe, inanca sayğı duyan ve hoş görüyle bakan, dil, din, ırk, renk farkı gözetmeyen, eline, beline, diline sahip olma ilkelerini şart koşan, ve buna Musahiplik kurumu ile gerçekleştiren, gelmek isteyen inançlı insanları çatısı altına alarak manevi ihtiyaçlarını gideren, insanları yaşadıkları toplumda kendi istekleriyle kendi kendilerini yarğılamalarını sağlayan, eşitlikçi, katılımcı, paylaşımcı düşünceyi savunan, şeriatın bağnaz kurallarına bağlı olmayan ve onu red eden, islam dinini kendine göre, Sünni inancının dışında yorumlayan; aslı doğruluk, kemali dostluk, cevheri merhamet, görüşü eşitlik, hazinesi bilgi, meyvesi sevgi hamuruyla yoğrulmuş , insan-i kamil yani erdemli insan yaratmayı öngören, korkıyu aşıp sevgiyle Tanrı’ya yönelen, En-el Hak ile insanın özünde tanrıyı gören, yaradan ile yaradılan ikiliğinden Vahdet-i vucut’a (Varlık Birliği) varan, ve ahlaklığı yaşamının temeline koyan, insanı yücelten, hamurunda hem ilahiliğin hem de irfaniliğin mayası bulunan, kişinin ahlak ve karekterli yaşam ilkelerini belirleyen, dini bicim ve şekil olarak değil, inanç olarak algılayan, dini bağımsız bir irade gücü ve batıni özelliğiyle evrmleştiren, akıl ve iman bütünlüğünde birleştiren ve tüm bunları kırklar Cemi’nden alınan ilhamla yürüten Canların inanç sistemidir.

Bütün bu kaynakların özünde bir tek Alevilik tanımı yer almaktadır: Alevilik “Muhammed Ali yolu”dur, islamın özüdür,  islamın aydınlık yüzüdür, islamın çağdaş yüzüdür  yani özünde islam dinini redetmeyen, toplumun inançsal, kültürel ve sosyal yaşamınıda özünde taşıyarak sevgi, saygı dolu barışcıl ve evrensel bir inançtır. Özet olarak Muhammed Ali; Ne kadar islam ise, Alevilerde o kadar islamdır. 

Hz.Muhammed’i, Şah-ı Merdan Ali’yi, Ehli Beyt’i, On İki Imam’ları, Kur’an-ı Kerim’i dışlayarak Alevilik olur mu? Bir kültürdür diyenlere sormak lazımdır: Kerbela olayı bir kültür müdür? Anadolu’yu islamlaştıran Hünkar Hace Bektaş Veliler, Yunuslar, Kul Himmetler, Şah Ismail Hatayiler, Pir Sultanlar, Karaca Ahmet Sultanlar birer kültür insanı mıdırlar?

* Aleviyim demekle Alevilik olmaz.
* İnsan özüyle Alevi olmalıdır.
* Yaşamıyla Alevi olmalıdır.
* Ahlakiyle, kültürüyle Alevi olmalıdır.
Bu değerleri de Imam Hüseyin gibi yaşamalıdır. Çünkü onların kapısı irfanilik kapısıdır.

Alevi olmanın yolu; Büyük bir itikat ve inançla; Allah’a, Hz.Muhammed’e, Şahı Merdan Ali’ye, Hz.Muhammed’in iki kutsal emaneti olan Kur’an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt’ine, Aleviliğin Edebiyatı ve Felsefesi olan islamiyetin ruhu (özü); Özde yapılmak istenen değişikliklere evet demeyen, doğruları esas alıp, mazlumla bir olup, zalime karşı koyan, Hakk’ın emirlerine gönülden sadık kalan, her türlü karanlık ve bağnaz düşünceye-düzene karşı koyan, 1400 sene önce Kırklar Meclisi’nde, “büyüğümüzde bir küçüğümüzde bir” tezi ile, bir nazarda görülen insanı, inanç merkezine oturtup, insan hakları temeli’nin atıldığı Kırklar Meclisi, bugünkü Dünya Insan Hakları Cemiyeti’ne de ışık olmuş bu güzel düşünceye sahip çıkarak, Allah’ın cemalinden yaratıp kutsal kıldığı insanı, Kırklar ceminde, bu kutsallık daha da pekiştirilip, 4 Kapı Kırk Makam ile Kamil-i Insan şeklini veren felsefeyle tevalla ve teberra ilkelerine bağlı kalmaktan geçer.

Leave A Reply

Your email address will not be published.